Jak zdobyć zezwolenie na uprawę konopi?

Jak zdobyć zezwolenie na uprawę konopi?

Tradycja i kultura uprawy konopi w Polsce ugruntowana jest na przestrzeni wielu wieków. Rośliny te towarzyszą nam przez całe stulecia. W czasie tych latach konopie przeżywały zarówno dobre, jak i złe czasy. Teraz jednak wydaje się, że nastąpił „czas konopi”.

Sprawdź, czego potrzebujesz, żeby móc uprawiać konopie.

Uprawa konopi

w ostatnich latach coraz więcej państw odważniej postawiło na zbadanie konopi a tym samym na uprawę ich. Tą tendencję potęguje fakt, że nasila się moda na wszystko, co naturalne, a konopie takimi niewątpliwie są.

W Polsce wdrożone są rozwiązania prawne penalizujące uprawę i posiadanie konopie, jednak na podstawie obserwacji światowych trendów możemy szybko dojść do wniosku, że królowa roślin” konopie wróciły do stanu łaski i roślina ta będzie dostępna dla wszystkich. Ale jeśli chodzi o ich uprawę, trzeba spełnić kilka warunków. Z końcem 2017 roku znowelizowano prawo dotyczące upraw konopi. Duża część utrudnień związanych z otrzymaniem pozwolenia została usunięta. Dzięki temu prawie każda osoba posiadająca ziemię rolną może zacząć uprawiać konopie.

W Polsce można uprawiać konopie jedynie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

W kwestii uprawy konopi siewnych warto zaznaczyć różnicę pomiędzy nimi a konopiami indyjskimi. Produkty z CBD powstają właśnie z konopi siewnych. Jej uprawa jest w Polsce całkowicie legalna.

Kto może wystąpić o pozwolenie na uprawę konopi

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może się starać przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą), lub osoba fizyczna będą ca rolnikiem.

Ustawodawcy określili jednak warunki, dotyczące wystąpienia do urzędu o pozwolenie na uprawę konopi. Przedsiębiorca lub rolnik nie może być karany wcześniej za:

  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

Zaplanuj swoje uprawy konopi

W pierwszej kolejności sprawdź, jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych, ustanowione są na obszarze, gdzie planujesz uprawę. Regulują to uchwały sejmiku województwa. Regulacje dotyczą ogólnej powierzchni przeznaczonej każdego roku pod uprawy, a także poszczególne ich rejonizacje.

Należy zgłosić do urzędu gminy lub miasta o planowanych uprawach. Pozwoli to urzędnikom oszacować właściwy areał pod uprawy konopi.

Do wniosku do urzędu o pozwolenie na uprawę konopi, powinna być dołączona faktura zakupu nasion konopi z ich certyfikatem. Dodatkowo konieczna jest umowa kontraktacji lub zobowiązanie do przetworzenia we własnym zakresie. Uprawiać konopie można wówczas, gdy posiada się umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem, który posiada zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi.

Wniosek wraz ze wspomnianymi załącznikami powinien być złożony do urzędu przynajmniej dwa miesiące przed wysiewem.

Państwo nadzoruje uprawy konopi włóknistych

Corocznie Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na konopi włóknistych na podległym regionie. Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Zwróć uwagę, że uprawę konopi możesz zaplanować na określonej powierzchni i w wyznaczonych regionach. Konieczne jest posiadania zezwolenia na uprawę. Pamiętaj, że materiał siewny powinien być z kwalifikowany (nasiona powinny być certyfikowane).

Jest możliwość upraw konopi na własne potrzeby, w ramach przemysłu  włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa. Wówczas należy złożyć odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Warto pamiętać, że za nielegalną uprawę konopi grożą grzywny i kary pozbawienia wolności (w przypadku nielegalnej uprawy konopi innych niż konopie włókniste kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.)

Warto wiedzieć o kontrolach upraw

Każda uprawa konopi, bez względu na areał, podlega stałej kontroli. Służy to głównie temu, by nie pozwolić na wystąpienie siewu zabronionych konopi indyjskich, a co za tym idzie popełnienie przestępstwa. W sytuacji gdy urzędowa kontrola, stwierdzi, że działalność nie jest prowadzona zgodnie z prawem, na przykład na większej powierzchni areału, bądź z niedozwolonego (niecertyfikowanego) materiału siewnego, może to skutkować nakazem zniszczenia upraw na koszt przedsiębiorcy. Musi on wykonać nakaz zniszczenia niedozwolonej uprawy w trybie natychmiastowym. W przypadku złamania prawa lub nagminnych uchybień Urząd może cofnąć udzielone zezwolenie. Tym samym może być również wszczęte postępowanie sądowe, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa konopi włóknistych jest dochodowym, coraz bardziej popularniejszym biznesem. Ale jest też dosyć problematyczna, z uwagi na bezwzględną konieczność ciągłej kontroli upraw i dokładnego przestrzegania specyficznych wymagań.


Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem